Právne poradenstvo

Pre klientky poskytujeme primárne právne poradenstvo v oblasti civilného, trestného, exekučného práva. Na konzultácii nám klientka vysvetlí, čo potrebuje a predloží dokumenty, ak má nejaké k dispozícii. Po analyzovaní podkladov jej navrhneme postup, ktorý spolu odkonzultujeme a následne jej podľa potreby vypracujeme napr. vyjadrenie na súd, oznámenie o podozrení spáchania tretsného činu, žalobu, návrh na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov..

V civilných konaniach najčastejšie naše klientky potrebujú zastupovanie v súdnom konaní rozvodu, zverenie maloletých detí, zmeny výživného. Trestné konanie zastupujeme od začiatku - vypracovanie a podanie oznámenia, účasť na výsluchu svedka, poškodenej, uplatňovanie nároku poškodenej, až po účasť na hlavnom pojednávaní.

Stretávame sa s prípadmi, že klientke neplatí otec dieťaťa výživné. V tejto situácii môžme pomôcť s podaním trestného oznámenia, podaním návrhu na exekúciu alebo aj s požiadaním o náhradné výživné.