O nás

Sme ženy, matky, poradkyne z rôznych oblastí (psychológie, práva, sociálnej práce), ktorým záleží na bezpečnom a spokojnom živote aj ostatných žien a ich detí. Preto je našou základnou prioritou poskytovanie odbornej pomoci pre obete rodovo podmieneného násilia - ženy. Poskytujeme sociálne, právne, ekonomické a psychologické poradenstvo. Poradenstvo je nutné poskytovať bezplatne z dôvodu dostupnosti pomoci pre klientky. Snažíme sa zvýšiť informovanosť v okrese Partizánske o domácom a rodovo podmienenom násilí ako aj o jeho formách ako aj o prevencii a eliminácii domáceho násilia. Ďalším naším poslaním je eliminácia násilia na ženách a deťoch, jeho negatívnych následkov, presadzovanie nulovej tolerancie násilia v povedomí spoločnosti, ochrana ľudských a občianskych práv a právom chránených záujmov klientok, prevencia sociálno-patologických javov a ich negatívnych dôsledkov v rodinách, podpora odborného vzdelávania personálu, dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, aktívna kooperácia s policajnými zložkami, s neštátnymi subjektmi a štátnymi úradmi, zapojenie sa do verejnej diskusie o násilí páchanom na ženách pri zmene postoja verejnosti a aktívnej intervencii proti násiliu páchanému na ženách, vydávanie a distribúcia informačných materiálov pre širokú verejnosť a zavádzanie moderných informačných technológií do boja proti násiliu na ženách. S cieľom prevencie sme realizovali workshopy na materských, základných a stredných školách. Spolupracovali sme aj s inými združeniami napr. pri zháňaní podpory pre klientky formou zbierky šatstva a základných potrieb.

Občianske združenie Ženy pomáhajú ženám realizovalo dopytovo - orientovaný projekt Poradenského centra Ženy pomáhajú ženám od októbra 2018 do septembra 2020 vďaka nenávratnému finančnému príspevku vo výške 153 005,24 €, ktorý bol poskytnutý poskytovateľom Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR v zastúpení Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. zmluvy 1312041P75401 zo dňa 24.9.2018 v rámci výzvy Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II. - OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01.Kód projektu: ITMS2014+: 312041P75. Počas tohto obdobia sme mali poskytnúť poradenstvo pre 250 klientiek. Reálne sme poskytli poradenstvo až 285 klientkám a ich deťom. Postupom času sme evidovali nárast dopytu po poradenských službách.

Od septembra 2020 do augusta 2021 sme fungovali bez dotácie len na dobrovoľnej báze. V auguste 2021 bola uzatvorená Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky v oblasti pomoci obetiam domáceho násilia CEZ: UV SR 665/2021 vo výške 30 128 €. Táto dotácia nám umožnila naplno zamestnať sociálnu pracovníčku a poskytovať služby poradenstva každý deň.

Získaním akreditácie na poskytovanie odbornej pomoci obetiam trestných činov sme mohli požiadať o dotáciu na nasledujúci kalendárny rok 2022 na mzdu pre niektoré poradkyne. V januári 2022 bola uzatvorená Zmluva o poskytnutí dotácie na poskytovanie odbornej pomoci obetiam trestných činov podľa zákona č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. DOTČ 7/2022/13 medzi poskytovateľom Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky a občianskym združením Ženy pomáhajú ženám vo výške 30.000 € na obdobie do 31.12.2022.

Otváracie hodiny

PONDELOK: 8:00 - 15:00
UTOROK: 8:00 - 15:00
STREDA: 8:00 - 15:00
ŠTVRTOK: 8:00 - 15:00
PIATOK: 8:00 - 13:00

Podporte nás

Viac ako päť rokov poskytujeme bezplatné poradenstvo pre ženy a deti, žijúce v násilných vzťahoch. Vypočuli sme si stovky príbehov, s ktorými Ste sa nám zdôverili. Chceme tu byť pre Vás aj naďalej, preto nás prosím podporte.Chcem podporiť

Naša práca

Občianske združenie Ženy pomáhajú ženám realizovalo dopytovo - orientovaný projekt Poradenského centra Ženy pomáhajú ženám od októbra 2018 do septembra 2020 vďaka nenávratnému finančnému príspevku vo výške 153 005,24 €, ktorý bol poskytnutý poskytovateľom Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR v zastúpení Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. zmluvy 1312041P75401 zo dňa 24.9.2018 v rámci výzvy Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II. - OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01.Kód projektu: ITMS2014+: 312041P75. Počas tohto obdobia sme mali poskytnúť poradenstvo pre 250 klientiek. Reálne sme poskytli poradenstvo až 285 klientkám a ich deťom. Postupom času sme evidovali nárast dopytu po poradenských službách.

Od septembra 2020 do augusta 2021 sme fungovali bez dotácie len na dobrovoľnej báze. V auguste 2021 bola uzatvorená Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky v oblasti pomoci obetiam domáceho násilia CEZ: UV SR 665/2021 vo výške 30 128 €. Táto dotácia nám umožnila naplno zamestnať sociálnu pracovníčku a poskytovať služby poradenstva každý deň.

Získaním akreditácie na poskytovanie odbornej pomoci obetiam trestných činov sme mohli požiadať o dotáciu na nasledujúci kalendárny rok 2022 na mzdu pre niektoré poradkyne. V januári 2022 bola uzatvorená Zmluva o poskytnutí dotácie na poskytovanie odbornej pomoci obetiam trestných činov podľa zákona č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. DOTČ 7/2022/13 medzi poskytovateľom Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky a občianskym združením Ženy pomáhajú ženám vo výške 30.000 € na obdobie do 31.12.2022.

Podporili nás

Kancelária prezidenta SR

Kancelária prezidenta SR
Úrad vlády Slovenskej republiky
Ministerstvo práce Slovenskej republiky
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky