O nás

Sme ženy, matky, poradkyne z rôznych oblastí (psychológie, práva, sociálnej práce), ktorým záleží na bezpečnom a spokojnom živote aj ostatných žien a ich detí. Naším cieľom je založenie udržateľného poradenského centra v meste Partizánske. Prostredníctvom neho by sme mali možnosť zvýšiť informovanosť o problematike domáceho a rodovo podmieneného násilia a scitlivovať verejnosť, ponúknuť praktickú a odbornú pomoc cieľovej skupine - jednotlivcom alebo skupinám ohrozeným diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením, konkrétne ženám a deťom, ktoré sú alebo boli obeťami domáceho a rodovo podmieneného násilia ako aj zamestnancom vykonávajúcim politiky a opatrenia v oblasti prevencie diskriminácie a/alebo sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore.

Občianske združenie Ženy pomáhajú ženám realizovalo dopytovo - orientovaný projekt Poradenského centra Ženy pomáhajú ženám od októbra 2018 do septembra 2020 vďaka nenávratnému finančnému príspevku vo výške 153 005,24 €, ktorý bol poskytnutý poskytovateľom Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR v zastúpení Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. zmluvy 1312041P75401 zo dňa 24.9.2018 v rámci výzvy Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II. - OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01.Kód projektu: ITMS2014+: 312041P75.

V auguste 2021 bola uzatvorená Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky v oblasti pomoci obetiam domáceho násilia CEZ: UV SR 665/2021 vo výške 30 128 €.

Otváracie hodiny

PONDELOK: 8:00 - 15:00
UTOROK: 8:00 - 15:00
STREDA: 8:00 - 15:00
ŠTVRTOK: 8:00 - 15:00
PIATOK: 8:00 - 13:00

Naše služby

Poskytujeme pre Vás bezplatné:

  • psychologické poradenstvo
  • sociálne poradenstvo
  • právne poradenstvo
  • ekonomické poradenstvo

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.