O nás

Sme ženy, matky, poradkyne z rôznych oblastí (psychológie, práva, sociálnej práce), ktorým záleží na bezpečnom a spokojnom živote aj ostatných žien a ich detí. Naším cieľom je založenie udržateľného poradenského centra v meste Partizánske. Prostredníctvom neho by sme mali možnosť zvýšiť informovanosť o problematike domáceho a rodovo podmieneného násilia a scitlivovať verejnosť, ponúknuť praktickú a odbornú pomoc cieľovej skupine - jednotlivcom alebo skupinám ohrozeným diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením, konkrétne ženám a deťom, ktoré sú alebo boli obeťami domáceho a rodovo podmieneného násilia ako aj zamestnancom vykonávajúcim politiky a opatrenia v oblasti prevencie diskriminácie a/alebo sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore.

Občianske združenie Ženy pomáhajú ženám realizovalo dopytovo - orientovaný projekt Poradenského centra Ženy pomáhajú ženám od októbra 2018 do septembra 2020 vďaka nenávratnému finančnému príspevku vo výške 153 005,24 €, ktorý bol poskytnutý poskytovateľom Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR v zastúpení Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. zmluvy 1312041P75401 zo dňa 24.9.2018 v rámci výzvy Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II. - OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01.Kód projektu: ITMS2014+: 312041P75. Počas tohto obdobia sme mali poskytnúť poradenstvo pre 250 klientiek. Reálne sme poskytli poradenstvo až 285 klientkám a ich deťom. Postupom času sme evidovali nárast dopytu po poradenských službách.

Od septembra 2020 do augusta 2021 sme fungovali bez dotácie len na dobrovoľnej báze. V auguste 2021 bola uzatvorená Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky v oblasti pomoci obetiam domáceho násilia CEZ: UV SR 665/2021 vo výške 30 128 €. Táto dotácia nám umožnila naplno zamestnať sociálnu pracovníčku a poskytovať služby poradenstva každý deň.

Získaním akreditácie na posyktovanie odbornej pomoci obetiam trestných činov sme mohli požiadať o dotáciu na nasledujúci kalendárny rok 2022 na mzdu pre niektoré poradkyne. V januári 2022 bola uzatvorená Zmluva o poskytnutí dotácie na poskytovanie odbornej pomoci obetiam trestných činov podľa zákona č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. DOTČ 7/2022/13 medzi poskytovateľom Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky a občianskym združením Ženy pomáhajú ženám vo výške 30.000 € na obdobie do 31.12.2022.

Otváracie hodiny

PONDELOK: 8:00 - 15:00
UTOROK: 8:00 - 15:00
STREDA: 8:00 - 15:00
ŠTVRTOK: 8:00 - 15:00
PIATOK: 8:00 - 13:00

Naše služby

Poskytujeme pre Vás bezplatné:

  • psychologické poradenstvo
  • sociálne poradenstvo
  • právne poradenstvo
  • ekonomické poradenstvo

Sme neverejným poskytovateľom základného sociálneho poradenstva v zmysle § 95 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení platných právnych predpisov pod registračným číslom 324. Na základe rozhodnutia Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky nám bola udelená akreditácia programu podpory obetí č.k. AK 025/2021/13 na poskytovanie pomoci obetiam trestných činov vo forme špecializovanej odbornej pomoci obzvlášť zraniteľnej obeti podľa § 5 ods. 4 zákona o obetiach (ďalej len „odborná pomoc“). Akreditovaný subjekt je oprávnený poskytovať odbornú pomoc na adrese Februárová 152/1, 958 01 Partizánske v ambulantnej a dištančnej (telefonicky, emailom) forme výkonu odbornej pomoci pre územie Slovenskej republiky. Terénne v prirodzenom sociálnom prostredí alebo v domácom prostredí obete je akreditovaný subjekt oprávnený poskytovať odbornú pomoc v okrese Partizánske. Akreditovaný subjekt je oprávnený poskytovať odbornú pomoc nasledujúcemu okruhu obetí:
- dieťa,
- osoba staršia ako 75 rokov,
- osoba so zdravotným postihnutím,
- obeť trestného činu týrania blízkej osoby a zverenej osoby,
- obeť niektorého z trestných činov proti ľudskej dôstojnosti,
- obeť trestného činu domáceho násilia,
- obeť trestného činu spáchaného násilím alebo hrozbou násilia z dôvodu jej pohlavia, sexuálnej orientácie, národnosti, rasovej alebo etnickej príslušnosti, náboženského vyznania alebo viery,
- obeť iného trestného činu, ktorá je vystavená vyššiemu riziku opakovanej viktimizácie zistenému na základe individuálneho posúdenia obete a jej osobných vlastností, vzťahu k páchateľovi alebo závislosti od páchateľa, druhu alebo povahy a okolností spáchania trestného činu.