ZÁSADY SPRACOVANIA A OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením Európskeho parlamentu a rady EÚ
č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ochrana údajov týkajúcich sa užívateľov našich web stránok je pre nás najvyššou prioritou, a preto vynakladáme značné úsilie, aby sme Vám pomohli cítiť sa bezpečne, keď nám poskytujete Vaše osobné údaje.

Prijali sme účinné technické a organizačné opatrenia, podľa najnovších poznatkov, aby sme zabezpečili vysokú úroveň ochrany spracovávaných osobných údajov a tieto údaje zabezpečili proti neoprávnenému prístupu.

Prevádzkovateľ osobných údajov:

Ženy pomáhajú ženám, so sídlom Horská 1306/27, 958 06 Partizánske, IČO: 50 730 592, Poradenské centrum: Februárova 152/1, 958 01 Partizánske, kontakt: info@zpzpe.sk, 0910 101 709

Zástupca prevádzkovateľa   n i e     j e   u s t a n o v e n ý.

Zodpovedná osoba  n i e     j e   u s t a n o v e n á.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje svojich klientov, prípadne svojich dodávateľov, ktorí sú fyzickými osobami, ako aj osôb oprávnených konať v mene dodávateľov a poverených zamestnancov dodávateľov.

Ak ste našim klientom, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás. Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné. V závislosti od konkrétneho prípadu neposkytnutie Vašich osobných údajov, môže mať dopad na našu schopnosť poskytnúť kvalitné poradenstvo alebo vo výnimočných prípadoch aj našu povinnosť odmietnuť poskytnúť poradenstvo. Osobné údaje o našich klientov môžeme získavať aj z verejne dostupných zdrojov, od orgánov verejnej moci alebo od iných osôb. Ak nie ste našim klientom, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame od našich klientov alebo z iných verejných zdrojov.

Spracúvanie osobných údajov Prevádzkovateľom je za nasledovným účelom: (i) Poradenské centrum Ženy pomáhajú ženám, n.o. pomáha ženám a deťom prostredníctvom odborných služieb, podpory a osvety. Tieto zámery uskutočňujeme poradenskými a terapeutickými službami, diskusiami s verejnosťou a vzdelávaním. Hlavným zameraním je poskytovať odborné služby a poradenstvo v sociálnej, psychologickej, právnej a ekonomickej oblasti. (ii)Taktiež spracúvame Vaše osobné údaje za účelom kontaktovania dotknutej osoby (kontaktný formulár, email) a (iii) Vedenia spisovej dokumentácie (klientskeho spisu).

Prevádzkovateľ spracúva na účely (i)  poskytnutia odborných služieb a poradenstva v sociálnej, psychologickej, právnej a ekonomickej oblasti nasledovné osobné údaje dotknutej osoby: meno, priezvisko, akademický titul, adresa, telefónny kontakt, email a iné údaje poskytnuté dobrovoľne dotknutou osobou.(ii) kontaktovania dotknutej osoby (prostredníctvom kontaktného formuláru, emailu) len údaje dotknutej osoby: meno, priezvisko, emailová adresa a iné údaje poskytnuté dobrovoľne dotknutou osobou. (iii) vedenia spisovej dokumentácie  meno, priezvisko, akademický titul, adresa, rodné číslo, najvyššie dosiahnuté vzdelanie, telefónny kontakt, email a iné údaje poskytnuté dobrovoľne dotknutou osobou.  

Ak ste našim dodávateľom, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás. Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné. Spracúvanie osobných údajov Prevádzkovateľom je  v rámci predzmluvných vzťahov a v prípade uzatvorenia zmluvy, plnenia povinností zo zmluvy uzatvorenej medzi dotknutou osobou a Prevádzkovateľom. Účelom spracúvania osobných údajov je uzatvorenie kúpnych zmlúv, komunikácia s dodávateľom v súvislosti s plnením zmluvy. Prevádzkovateľ spracúva na účely (i)  uzatvorenia zmluvy, plnenia povinností zo zmluvy uzatvorenej medzi dotknutou osobou a Prevádzkovateľom nasledovné osobné údaje dotknutej osoby, ak sú dodávatelia fyzické osoby: meno, priezvisko, akademický titul, adresa, telefónny kontakt, email, číslo účtu a bankové spojenie (v prípade platby bezhotovostným bankovým prevodom), predmet zmluvy; ak ide o osoby oprávnené konať v mene dodávateľov alebo ak ide o poverených zamestnancov dodávateľov: meno, priezvisko, akademický titul, telefónny kontakt, email.    

Právnym základom spracúvania osobných údajov je  § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z.  a  článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“),  § 13 ods. 1 písm. d) zákona č. 18/2018 Z. z.  a  článok 6 ods. 1 písm. d) Nariadenia GDPR, prípadne § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z.  a  článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR .

Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje dotknutej osoby nasledovným príjemcom: oprávnené osoby prevádzkovateľa (zamestnanci prevádzkovateľa) a iné subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona.

Sprostredkovatelia - naši obchodní partneri, ktorí môžu mať prístup k vašim osobným údajom, rovnako dodržiavajú pravidlá ochrany osobných údajov a uzatvorili sme s nimi sprostredkovateľskú zmluvu (zoznam sprostredkovateľov je dostupný na vyžiadanie na e -mailovej adrese:  info@zpzpe.sk

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje Dotknutej osoby do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii.

Osobné údaje sa uchovávajú iba po dobu stanovenú zákonom a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a po dobu nevyhnutnú vzhľadom na účel spracúvania. Pri uchovávaní osobných údajov sa riadime odporúčanými dobami uchovávania v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Pri spracovávaní osobných údajov sa nevyužíva žiadny z postupov automatizovaného a individuálneho rozhodovania, ani profilovania.

Práva dotknutej osoby

Ak  máte akékoľvek otázky či podnety týkajúce sa osobných údajov, môžete sa na nás obrátiť prostredníctvom emailu:  info@zpzpe.sk, telefonicky 0910 101 709 alebo písomne na adresu: Horská 1306/27, 958 06 Partizánske.

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná  4826/12, 820 07 Bratislava 27, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.

Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo (i) požadovať prístup k svojim osobným údajom, (ii) na opravu a doplnenie osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (v) právo na prenos osobných údajov a (vi) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. (vii) V prípade, že ste udelili súhlas so spracovaním osobných údajov, máte právo odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Po doručení odvolania, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať. Odvolanie Vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania, ktoré sme vykonávali pred jeho odvolaním. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním prevádzkovateľa písomne zaslaním listu na adresu Prevádzkovateľa.

Cookies

Web stránka používa "cookies". Cookies sú malé súbory, ktoré umožňujú pomocou zariadenia používaného k prehliadaniu siete internet (napr. počítač, smartfón atď.) zapamätať si špecifické informácie, týkajúce sa používaného zariadenia. Informácie uložené v súboroch cookies sa používajú o. i. na reklamné a štatistické účely a pre účely prispôsobenia našej webovej stránky vašim individuálnym potrebám. Nastavenie cookies môžete zmeniť vo svojom internetovom prehliadači. Pokiaľ tieto nastavenia nezmeníte, budú súbory cookies uložené do pamäte zariadenia. Zmena nastavenia súborov cookies môže obmedziť funkčnosť web stránky.

Facebook plugin

Naša webová stránka obsahuje plugin k sociálnej sieti Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 940 25, USA). Plugin Facebooku na našej web stránke je označený logom Facebooku. Tento plugin Vás priamo spojí s našim profilom na Facebooku. Facebook je potom schopný získať informáciu, že ste navštívili našu web stránku zo svojej IP adresy. Pokiaľ navštevujete našu web stránku a ste prihlásení na svojom profile na Facebooku, Facebook zaznamená informáciu o návšteve. Dokonca aj keď nie ste prihlásení, Facebook môže získať informácie o IP adrese. Chceme zdôrazniť, že Facebook nám neposkytuje informácie o zhromažďovaných údajoch a spôsobe ich využitia. Účel a rozsah údajov, ktoré zhromažďuje Facebook, nám nie sú známe. Pokiaľ by ste chceli získať ďalšie informácie týkajúce sa súkromia na portáli Facebook, odporúčame priamy kontakt s Facebookom alebo sa zoznámiť s politikou ochrany osobných údajov na adrese:http://www.facebook.com/about/privacy. Pokiaľ si neprajete, aby Facebook mohol získavať informácie ohľadne Vašich návštev na našej web stránke, odporúčame vykonať predchádzajúce odhlásenie z Vášho účtu na Facebooku.